לביצוע רישוי, תכנון, אספקה, הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות.